Jalandhar Station92.7 BIG FM | Jalandhar

Now Playing

Date Show Name Radio Jockey Time
Mon-Fri Arth Sourabh Raaj Jain 05:00 - 06:00
Mon-Fri Seher Kamini Khanna 06:00 - 07:00
Mon-Fri Chak De Jalandhar Mannat 07:00 - 08:00
Mon-Fri Chak De Jalandhar Mannat 08:00 - 09:00
Mon-Fri Chak De Jalandhar Mannat 09:00 - 10:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 10:00 - 11:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 11:00 - 12:00
Mon-Fri Big Memsaab Juhie 12:00 - 13:00
Mon-Fri Big Memsaab Juhie 13:00 - 14:00
Mon-Fri Naaka 927 Sandy 14:00 - 15:00
Mon-Fri Naaka 927 Sandy 15:00 - 16:00
Mon-Fri Naaka 927 Sandy 16:00 - 17:00
Mon-Fri Big Funjabi Show Dhanveer 17:00 - 18:00
Mon-Fri Big Funjabi Show Dhanveer 18:00 - 19:00
Mon-Fri Big Funjabi Show Dhanveer 19:00 - 20:00
Mon-Fri Nayak Sanjeev Srivastava? 20:00 - 21:00
Mon-Fri Nayak Sanjeev Srivastava? 21:00 - 22:00
Mon-Fri Arth Sourabh Raaj Jain 22:00 - 23:00
Mon-Fri YKIB Nilesh Misra 23:00 - 00:00
Sat Arth Sourabh Raaj Jain 05:00 - 06:00
Sat Seher Kamini Khanna 06:00 - 07:00
Sat Chak De Jalandhar Mannat 07:00 - 08:00
Sat Chak De Jalandhar Mannat 08:00 - 09:00
Sat Big Heros Richa Anirudh 09:00 - 10:00
Sat Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 10:00 - 11:00
Sat Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 11:00 - 12:00
Sat Big Memsaab Juhie 12:00 - 13:00
Sat Big Memsaab Juhie 13:00 - 14:00
Sat Naaka 927 Sandy 14:00 - 15:00
Sat Naaka 927 Sandy 15:00 - 16:00
Sat Naaka 927 Sandy 16:00 - 17:00
Sat Big Top 20 Count Down Sandy 17:00 - 18:00
Sat Big Top 20 Count Down Sandy 18:00 - 19:00
Sat - 19:00 - 20:00
Sat - 20:00 - 21:00
Sat Big Party Mix Kanik 21:00 - 22:00
Sat Big Party Mix Kanik 22:00 - 23:00
Sat Big Party Mix Kanik 23:00 - 00:00
Sat Big Party Mix Kanik 00:00 - 01:00
Sun Arth (Repeat) Sourabh Raaj Jain 05:00 - 06:00
Sun Seher Kamini Khanna 06:00 - 07:00
Sun Back-to-Back Music Back-to-Back Music 07:00 - 08:00
Sun Fit @ 40 Simmi Sukhija 08:00 - 09:00
Sun Big Talkies Bhawna Somaya 09:00 - 10:00
Sun Good Luck Bhawa P Khurana 10:00 - 11:00
Sun Good Luck Bhawa P Khurana 11:00 - 12:00
Sun Suhana Safar with Anu Kapoor Anu Kapoor 12:00 - 13:00
Sun Suhana Safar with Anu Kapoor Anu Kapoor 13:00 - 14:00
Sun Once Upon a Time in Bollwood Sidharth 14:00 - 15:00
Sun Once Upon a Time in Bollwood Sidharth 15:00 - 16:00
Sun Back-to-Back Music Back-to-Back Music 16:00 - 17:00
Sun Big Mehmaan Mannat 17:00 - 18:00
Sun Big Mehmaan Mannat 18:00 - 19:00
Sun Big Talkies Anirudh 19:00 - 20:00
Sun Big Talkies Anirudh 20:00 - 21:00
Sun KPZK Madhurima Nigam 21:00 - 22:00
Sun KPZK Madhurima Nigam 22:00 - 23:00
Sun back to back music back to back music 23:00 - 00:00
Sun Back-to-Back Music Back-to-Back Music 00:00 - 01:00

The BIG Voice

Rj Mannat

Name : Rj Mannat

Show Details

RJ

  • Rj Mannat
  • RJ Sandy

Our Brands

  • 92.7 bigfm logo